Tuesday, October 13, 2009

ลอยกระทงประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัด เจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฏ กล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็น พิธีของพราหมณ์ กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการชักโคมเพื่อบูชาพระ บรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา ในสมัยสุโขทัย นางนพมาศพระสนมของ พระร่วงได้คิดทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆให้ทรงลอยตามสายน้ำไหล พระร่วงเจ้าทรงพอพระราชหฤทัยกระทงดอกบัวของนางนพมาศมาก จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และปฏิบัติสืบต่อกันมา จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้ กระทงรูปดอกบัวจึงปรากฏมาจนทุกวันนี้ แต่เปลี่ยนชื่อเรียกว่า "ลอยกระทงประทีป" ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงตัดพิธีต่าง ๆ ที่เห็นว่าสิ้นเปลืองออก ต่อมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้อีก ปัจจุบันนี้ การลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย แต่พิธีของชาวบ้านยังทำกันอยู่เป็นประจำตลอดมา ระยะเวลา ประเพณีลอยกระทงของไทยนั้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีsumber :

The LIFO® StoryThe LIFO® Method originated in 1967 as a positive and structured tool to supplement organisational development, T-groups, and sensitivity training. These new group methods helped people learn how to improve themselves by studying each others' behaviour, thoughts, and feelings. However, many participants objected to the method as too un-structured, personal, and embarrassing for people who work together.

Responding to these concerns, Dr. Stuart Atkins, with consultant Dr. Elias Porter, developed the Life Orientations® Survey and the Life Orientations® Method based on the work of Erich Fromm, Carl Rogers, and Abraham Maslow. In 1968, the Life Orientations® Survey was presented by Dr. Atkins and his partner Dr. Allan Katcher in the Human Factors in Management course at UCLA and with such diverse clients as the American Cancer Society, Mattel Toys, General Foods, U.S. Steel, and the State of California.

People were fascinated with the non-critical, easy-to-accept interpretation of their survey results and were delighted with the objective way in which they could now talk to each other about their strengths. After the fun and surprise of classifying their behaviour, they began to ask what they could do with their new-found self-awareness and understanding.

To answer these questions, Dr. Atkins extended the Life Orientations® Method beyond diagnosis to include six developmental strategies--Confirming, Capitalizing, Moderating, Supplementing, Extending, and Bridging--for performance improvement. To simplify and aid memory, the Life Orientations® trademark was shortened by Dr. Atkins to LIFO®, a contraction of Life Orientations®.

Atkins and Katcher soon found the demand for the LIFO® Method outstripped their delivery capacity, so they started licensing organisational trainers in the LIFO® Method and developing workbooks to accelerate learning. In 1976, Katcher began to focus his LIFO® practice internationally, appointing agents in many countries, and focusing on executive coaching, teambuilding, and OD applications. Atkins directed LIFO® programs in the United States, with emphasis on the developmental strategies applied to management development, individual productivity, communications, and teamwork. He named this developmental emphasis LIFO® Training.

Since then, the LIFO® Method and LIFO® Training have been used by over 8 million people in 20,000 organisations in 28 countries.

One of Katcher's earliest LIFO® agents, Business Consultants, Inc., Japan, grew to become one of the largest consulting firms in Japan and one of the largest users of LIFO® Training in the world. Since 1978 in Japan alone, 1,117,635 people have completed a LIFO® survey.

BCon, as it is also known, purchased Allan Katcher International, Inc., in 2000 and Stuart Atkins, Inc., in 2001 in order to integrate the worldwide reach and expertise of the two companies. The firms were merged in October 2001 to become BCon LIFO® International, Inc., which is now the sole source for the LIFO® Method and LIFO® Training worldwide.

Friday, October 2, 2009

Crying


We cry when we feel the pain
we cry when we feel the happiness
we cry under the hot sun
we cry under the heavy rains

Then now i've feel the pain
again..and again
with the same reasons
with the same situation

My head likes wanna explored out
everything inside is killing me
one by one
the feeling
the things inside
the memories
and the people
surrounds of me

I'm lost in the brightness
I'm even lost in the dark
I'm find my way
to the place that nobody knows me
then i'll let my tears
fall down without worries

nobody can see
nobody can feel
nobody can hear
and i'll be the one who is crying loudly
until the sky fall down

Coz i can't stand all this thing anymore
it's hurt me
it's hurt myself
it's killing me
but i didn't wanna stop this from happend
Coz i want to die with a pain
with a passion
with a satisfaction
to pay back all my debts
to........the tears ( For crying so much)


For Everything


From the blue sky
until the dark and deep of the ocean
I still can't found the reason why
Serenity is mine
if i can touch it before i die


I keep telling myself
keep yelling the same thing in my head
but nobody knows
what is inside of me


The wake of imagination in my head
seems to be too wild for myself
Coz i doesn't belong to me
Which i can reach it easily


For the everything
that i've passed by
For the time which is still running
and here am i still stayed until today


For the every tears
which is fall down from my eyes
to the earth
whithout no one knows


For the every single word
that i've said or write
I..still need to take a deep breathe
to make it happend
to make it passed by
by sooner or later


Even..i'm the one
why is the person that feel the pain
but i will be a story
for now & forever
until the end of the day
to the infinity.....